พื้นที่ให้บริการ : ชั้น 3

NIDA Library : Co-working space

พื้นที่ทำงานร่วมกัน (Co-Working Space)

พื้นที่ทำงานร่วมกัน (Co-working space) ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นส่วนพื้นที่ที่เปิดให้สมาชิกห้องสมุดใช้งานร่วมกันในบรรยากาศแบบสบายๆ
 • ชั้น 2
 • ชั้น 3
 • ชั้น 4
Service area : Digital Bookshelves

ชั้นหนังสือดิจิตอล

Digital Bookshelves ตั้งอยู่บนชั้น 2, 3 และ 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถใช้พื้นที่นี้ค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการผ่านทางระบบห้องสมุดอัตโนมัติด้วยจอภาพแบบสัมผัส และสามารถเข้าดูปกหนังสือ สารบัญ และตัวอย่างเนื้อหา 10 หน้าแรก
 • ชั้น 2
 • ชั้น 3
 • ชั้น 4
NIDA Library : Dissertations & Theses shelves

ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์

ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ ตั้งอยู่บนชั้น 3 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นพื้นที่รวบรวมและจัดเก็บวิทยานิพนธ์ทั้งในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และภาคนิพนธ์
 • ชั้น 3
NIDA Library

ชั้นหนังสือนวนิยายและเรื่องสั้น

ชั้นหนังสือนวนิยายและเรื่องสั้น ตั้งอยู่บนชั้น 3 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นพื้นที่จัดเก็บและให้บริการหนังสือเพื่อการผ่อนคลาย เช่น เรื่องสั้น นวนิยาย พอคเก็ตบุ๊ค หนังสือเพื่อการพัฒนาตนเอง เป็นต้น
 • ชั้น 3
NIDA Internet Zone

พื้นที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต

Internet Zone ตั้งอยู่บนชั้น 2, 3 และ 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นพื้นที่ที่ห้องสมุดจัดหาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • ชั้น 2
 • ชั้น 3
 • ชั้น 4
Service area : OPAC zone

มุมสืบค้นหนังสือ (OPAC)

มุมสืบค้นหนังสือ (OPAC) ตั้งอยู่บนชั้น 2, 3 และ 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เรียกดูและสืบค้นทรัพยากรที่ห้องสมุดให้บริการ ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถดูสถานะและระบุตำแหน่งของหนังสือที่ต้องการได้ด้วยเลขหมู่หนังสือ
 • ชั้น 2
 • ชั้น 3
 • ชั้น 4
NIDA Library: Reading areas

พื้นที่อ่านหนังสือ

พื้นที่อ่านหนังสือ กระจายตัวอยู่บนชั้น 2, 3 และ 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถใช้พื้นที่นี้เพื่ออ่านหนังสือ ทำงาน หรือปรึกษางานร่วมกันได้ ทั้งเพื่อการศึกษาเรียนรู้และการผ่อนคลาย
 • ชั้น 2
 • ชั้น 3
 • ชั้น 4
NIDA Library : Refreshment areas

พื้นที่พักผ่อน

พื้นที่พักผ่อน (Refreshment Area) ตั้งอยู่บนชั้น 3 และ 4 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถใช้พื้นที่นี้เพื่อพูดคุย ปรึกษาหารือ หรือคุยเล่นกับเพื่อน เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด
 • ชั้น 3
 • ชั้น 4
NIDA Library : Self-checkout stations

จุดยืมหนังสืออัตโนมัติ

เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ (SelfCheck Station) ตั้งอยู่บนชั้น 2 และ 3 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถทำการยืมหนังสือด้วยตนเองได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่ตัวเครื่อง
 • ชั้น 2
 • ชั้น 3
NIDA Library : Study room reservation kiosk

จุดจองห้องค้นคว้า

จุดจองห้องค้นคว้า ตั้งอยู่บนชั้น 3 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถจองห้องค้นคว้าผ่านตู้ลงทะเบียนนี้ได้ด้วยตนเอง
 • ชั้น 3
NIDA Study Rooms

ห้องค้นคว้า

การใช้ห้องค้นคว้า


ห้องค้นคว้าเปิดให้บริการเฉพาะนักศึกษาของสถาบัน โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ด้วยตนเองที่จุดบริการห้องค้นคว้าชั้น 3 โดยแสดงบัตรสมาชิก/บัตรนักศึกษา

บริการห้องค้นคว้าในสำนักฯ มีทั้งหมด 75 ห้อง ดังนี้

 • Masters’ students are allocated 43 study rooms on the 3rd floor and allowed to use them up to 2 hours per session. These rooms are also different in size: 21 rooms catered for 2 to 4 students, 15 rooms suitable for 6 students, 5 rooms for 7 students and 2 rooms for 10 students, respectively.

 • ห้องนักศึกษาปริญญาเอก ให้บริการที่ชั้น 4 เป็นห้องสำหรับ 1 คน จำนวน 32 ห้อง ใช้ครั้งละ 1 วัน


ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องค้นคว้า 1. การต่อเวลาการใช้ห้อง นักศึกษาปริญญาโท ต้องมาต่อเวลาการใช้ห้องที่จุดบริการก่อนหมดเวลา 5 นาที

 2. นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกสามารถใช้ห้องสลับกันได้กรณีที่มีห้องว่าง และจำเป็นต้องทำการคืนห้องเมื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์ต้องการใช้งาน

 3. ก่อนออกจากห้อง ต้องนำหนังสือทุกประเภทออกจากห้อง ล็อกประตูให้เรียบร้อย และนำกุญแจมาคืนเจ้าหน้าที่ หากลืมกุญแจ นักศึกษาต้องชำระค่าปรับวันละ 50 บาท และหากทำกุญแจสูญหาย ต้องชำระค่าปรับจำนวน 1,000 บาทเพิ่มเติม

 • ชั้น 3
NIDA Library : Thai bookshelves

ชั้นหนังสือภาษาไทย

ชั้นหนังสือภาษาไทย ตั้งอยู่บนชั้น 3 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร หนังสือบนชั้นจัดเรียงตามหมวดหมู่หนังสือ A-Z ตามระบบของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification)

เมื่อสืบค้นหนังสือที่ต้องการจากระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ให้จดเลขหมู่หนังสือ (Call number) มาหาบนชั้นที่จัดเรียงไว้ตามลำดับเลขหมู่ และสามารถหยิบหนังสือจากชั้นมาอ่านได้ทุกมุมของห้องสมุด
 • ชั้น 3
NIDA Library : Bound Thai journals

ชั้นวารสารภาษาไทย ฉบับล่วงเวลา

วารสารภาษาไทยฉบับล่วงเวลา จัดวางอยู่บนชั้น 3 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร พื้นที่นี้จัดเก็บและให้บริการวารสารภาษาอังกฤษฉบับเก่าหรือฉบับก่อนหน้าฉบับปัจจุบันที่ถูกเย็บรวมเล่มเข้ากันตามชื่อวารสารและปีที่จัดพิมพ์
 • ชั้น 3
Skip to content