คลังปัญญา : วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Wisdom Repository) เป็นคลังปัญญาของสถาบันฯ ที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และเผยแพร่ผลงานของสถาบันฯ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาชาติ


พันธกิจ

คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Wisdom Repository) เป็นคลังที่รวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ของสถาบันฯ ในรูปแบบของสื่อดิจิทัล พร้อมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ เพื่อการศึกษาค้นคว้า วิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการต่าง ๆ ตลอดจนการนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป


วัตถุประสงค์
  1. เพื่อรวบรวม จัดเก็บงานวิจัย ผลงานวิชาการหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทุกคณะ ทุกหน่วยงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้อยู่ในรูปสื่อดิจิทัล
  2. เพื่อสงวนรักษา ผลงานวิชาการหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทุกคณะ ทุกหน่วยงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  3. เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากรภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ สามารถรับรู้ เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากผลงาน ส่งผลต่อชื่อเสียงและการยอมรับต่อสถาบัน
  4. เพื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลในหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งเป็นฐานภูมิปัญญาของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แก่ผู้สนใจทั่วไป

 

Skip to content