มุมหนังสืออาจารย์นิด้า

มุมหนังสืออาจารย์นิด้า (NIDA Academic Books) ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นพื้นที่จัดเก็บและให้บริการหนังสือวิชาการและรายงานวิจัยที่แต่งโดยคณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 2

ภาพถ่าย

Skip to content