ส่วนบริหารทรัพยากรสารสนเทศ

          ดำเนินการสำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ ความต้องการการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งที่เป็นตัวเล่มและทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ บริหารคลังสารสนเทศดิจิทัล จัดทำวารสารเย็บเล่ม และงานอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

  • งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ วางแผนการจัดหา การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทอย่างคุ้มค่า และเพียงพอต่อการให้บริการ
  • งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จัดหมวดหมู่และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการสืบค้นอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
  • งานดรรชนีวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ลงรายการบทความทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนดรรชนีวารสารระหว่างห้องสมุด เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
  • จัดทำวารสารเย็บเล่ม ซ่อมแซมหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่ชำรุด หรือเสียหายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  • งานโสตทัศน์ดิจิทัล ได้แก่ งานแปลงสื่อโสตทัศน์ ไมโครฟิลม์ จัดเก็บและเชื่อมโยงไฟล์ฉบับเต็ม ตลอดจนบริหารจัดการฐานข้อมูลสื่อโสตทัศน์ (Media on Demand)
  • งานกำหนดตัวระบุวัตถุดิจิทัล (Digital Object Identifier: DOI) วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรสถาบัน
  • งานบริหารจัดการคลังสารสนเทศดิจิทัล (NIDA Institute Repository : NIDA IR) ได้แก่ การรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล การจัดเก็บและลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล การเผยแพร่และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ตลอดจนงานบริหารจัดการข้อมูลสมาชิกคลังสารสนเทศ ประกอบด้วย 1) คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Wisdom Repository) 2) คลังจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 3) คลังข้อมูลดิจิทัล ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์
  • งานอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ
  • งานเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด ดูแลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานห้องสมุด ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ และบุคลากรห้องสมุด
  • สนับสนุนภารกิจที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Skip to content