โซนดิจิทัล

Digital Zone ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร เป็นพื้นที่ให้บริการอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศดิจิทัล เช่น Tablets, Digital Bookshelves, E-Book stations และ Digital Information Board เป็นต้น

จุดที่ให้บริการ

    ภาพถ่าย

    Skip to content