บริการห้องค้นคว้า

ห้องค้นคว้าเป็นบริการเฉพาะนักศึกษาของสถาบัน สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ด้วยตนเองที่จุดบริการห้องค้นคว้าชั้น 3 โดยแสดงบัตรสมาชิก/บัตรนักศึกษา

บริการห้องค้นคว้ามีทั้งหมด 75 ห้อง ดังนี้


  • ห้องนักศึกษาปริญญาโท ให้บริการที่ชั้น 3 จำนวน 43 ห้อง ใช้ครั้งละ 2 ชั่วโมง แบ่งเป็นห้องสำหรับ 2-4 คน จำนวน 21 ห้อง ; ห้องสำหรับ 6 คน จำนวน 15 ห้อง ; ห้องสำหรับ 7 คน จำนวน 5 ห้อง และห้องสำหรับ 10 คน จำนวน 2 ห้อง

  • ห้องนักศึกษาปริญญาเอก ให้บริการที่ชั้น 4 เป็นห้องสำหรับ 1 คน จำนวน 32 ห้อง ใช้ครั้งละ 1 วัน


ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องค้นคว้า


  1. การต่อเวลาการใช้ห้อง นักศึกษาปริญญาโท ต้องมาต่อเวลาการใช้ห้องที่จุดบริการก่อนหมดเวลา 5 นาที

  2. นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกสามารถใช้ห้องสลับกันได้กรณีที่มีห้องว่าง และจำเป็นต้องทำการคืนห้องเมื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์ต้องการใช้งาน

  3. ก่อนออกจากห้อง ต้องนำหนังสือทุกประเภทออกจากห้อง ล็อกประตูให้เรียบร้อย และนำกุญแจมาคืนเจ้าหน้าที่ หากลืมกุญแจ นักศึกษาต้องชำระค่าปรับวันละ 50 บาท และหากทำกุญแจสูญหาย ต้องชำระค่าปรับจำนวน 1,000 บาทเพิ่มเติม


 

จุดที่ให้บริการ

  • ชั้น 3
  • ชั้น 4

Skip to content