บริการสำหรับบุคคลภายนอก

บุคคลภายนอกสามารถสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดได้ที่เคาน์เตอร์รับสมัครสมาชิก ชั้น 2 ในช่วงเวลาทำการของห้องสมุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

สมาชิกสมทบ

ประเภท อัตราค่าบำรุง (บาท) 
ตลอดชีพรายปีรายวัน
นักศึกษาเก่า, อดีตข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ (เคยเป็นข้าราชการ/พนักงานของสถาบัน ไม่น้อยกว่า 2 ปี)100030
ข้าราชการ, นักศึกษาสถาบัน/หน่วยงานอื่น (ในประเทศ)100030
พนักงานรัฐวิสาหกิจ, เอกชน และบุคคลทั่วไป200030


หมายเหตุ : สมาชิกสมทบจะต้องชำระค่าประกันหนังสือจำนวน 2,500 บาท กรณียืมหนังสือ โดยห้องสมุดจะคืนเงินค่าประกันให้เมื่อประสงค์จะลาออกจากสมาชิกภาพ โดยไม่ทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินของสำนักบรรณสารการพัฒนา
ประเภทข้าราชการหน่วยงานอื่น / นักศึกษาสถาบันอื่น (ในประเทศ)

หลักฐานการสมัคร

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน

 3. กรณีเป็นข้าราชการหน่วยงานอื่น ให้แสดงบัตรข้าราชการ

 4. กรณีเป็นนักศึกษาสถาบันอื่น ให้แสดงใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปัจจุบัน ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ • สมัครเดือน สิงหาคม – ธันวาคม ใช้ใบเสร็จรับเงิน ภาคการศึกษาที่ 1

 • สมัครเดือน มกราคม – กรกฎาคม ใช้ใบเสร็จรับเงิน ภาคการศึกษาที่ 2
  5. ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี


การต่ออายุสมาชิกสมทบ

หลักฐานการสมัคร

 1. แสดงบัตรข้าราชการ / ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปัจจุบัน ตามหลักเกณฑ์ที่ห้องสมุดกำหนด

 2. ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี


ประเภทศิษย์เก่าสถาบัน

หลักฐานการสมัคร

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน


สิทธิ์ที่ได้รับ

 1. เข้าใช้ห้องสมุดฟรี ตลอดชีพ

 2. กรณีชำระค่าประกันหนังสือหาย สามารถยืมทรัพยากรห้องสมุดได้ ดังนี้
  – หนังสือทั่วไป ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ 2 เล่ม ระยะเวลา 14 วัน
  – วิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ที่มีมากกว่า 1 copy ได้ 1 เล่ม ระยะเวลา 7 วัน


ประเภทอดีตข้าราชการ/พนักงานสถาบัน

หลักฐานการสมัคร

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน

 3. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ /พนักงานของสถาบัน หรือหนังสือรับรองส่วนการบริหารทรัพยากรบุคคล


สิทธิ์ที่ได้รับ

 1. เข้าใช้ห้องสมุดฟรี ตลอดชีพ

 2. กรณีชำระค่าประกันหนังสือหาย สามารถยืมทรัพยากรห้องสมุดได้ ดังนี้
  – หนังสือทั่วไป ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ 2 เล่ม ระยะเวลา 14 วัน
  – วิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ที่มีมากกว่า 1 copy ได้ 1 เล่ม ระยะเวลา 7 วัน


หมายเหตุ

 • สมาชิกห้องสมุดจะต้องแสดงบัตรสมาชิกห้องสมุดทุกครั้งในการเข้าใช้ และยืมทรัพยากรห้องสมุด และไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัตรสมาชิกแทนไม่ว่ากรณีใด ๆ หากมี ผู้อื่นนำไปใช้ ผู้เป็นเจ้าของบัตรต้องรับผิดชอบในทุกกรณี

 • กรณีบัตรหาย และมีความประสงค์จะทำบัตรใหม่ ต้องชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท

 • ผู้ที่ค้างส่งวัสดุห้องสมุด และค้างค่าปรับเกิน 500 บาท จะถูกตัดสิทธิการยืม จนกว่าจะส่งวัสดุห้องสมุดคืน และชำระค่าปรับ หรือชำระค่าหนังสือหายให้เป็นที่เรียบร้อย

 • สำนักขอสงวนสิทธิในการเรียกวัสดุห้องสมุดคืนก่อนกำหนดส่งตามความจำเป็นและเหมาะสม

จุดที่ให้บริการ

  Skip to content