ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระบบการจัดการวิทยานิพนธ์และการวิจัยแบบบูรณาการ (iThesis) เป็นระบบที่ช่วยจัดการการไหลของกระบวนการวิทยานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (วิทยานิพนธ์) ระบบถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกระบวนการต่างๆ เช่น การส่งข้อเสนอไปยังที่ปรึกษา การสร้างแม่แบบสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์ การตรวจหาการลอกเลียนแบบ (อัครวิสุทธิ์: ระบบตรวจจับการลอกเลียนแบบของไทย) และการโอนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยังคลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository)

iThesis เป็นเวอร์ชันอัปเกรดของ eThesis ซึ่งระบบจะมีเสถียรภาพมากขึ้นและรองรับคุณสมบัติใหม่ เนื่องจาก iThesis ได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานของ eThesis จึงสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันกับระบบเดิม

ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA i-Thesis)

เข้าถึงได้ที่เว็บไซต์: https://ithesis.nida.ac.th

การเข้าสู่ระบบ กรุณาใช้ชื่อผู้ใช้งานของ NetID สำหรับเข้าสู่ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างเช่น: worrawoot.san@stu.nida.ac.th

i-Thesis One Stop Service
 บริการให้คำปรึกษาทุกวันวันอังคารและศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ คลินิกวิทยานิพนธ์ ชั้น 2
อาคาร บุญชนะ อัตถากร

คู่มือการใช้งานระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์

รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์

Skip to content