ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระบบการจัดการวิทยานิพนธ์และการวิจัยแบบบูรณาการ (iThesis) เป็นระบบที่ช่วยจัดการการไหลของกระบวนการวิทยานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (วิทยานิพนธ์) ระบบถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกระบวนการต่างๆ เช่น การส่งข้อเสนอไปยังที่ปรึกษา การสร้างแม่แบบสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์ การตรวจหาการลอกเลียนแบบ (อัครวิสุทธิ์: ระบบตรวจจับการลอกเลียนแบบของไทย) และการโอนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยังคลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA: Wisdom Repository)
iThesis เป็นเวอร์ชันอัปเกรดของ eThesis ซึ่งระบบจะมีเสถียรภาพมากขึ้นและรองรับคุณสมบัติใหม่ เนื่องจาก iThesis ได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานของ eThesis จึงสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันกับระบบเดิม

ไปที่ระบบ i-Thesis

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA i-Thesis)

เข้าถึงได้ที่เว็บไซต์: https://ithesis.nida.ac.th
การเข้าสู่ระบบ กรุณาใช้ชื่อผู้ใช้งานของ NetID สำหรับเข้าสู่ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างเช่น: [email protected]
i-Thesis One Stop Service
service every Tuesday and Friday from 13.00 – 16.00
อาคาร บุญชนะ อัตถากร

คู่มือการใช้งานระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการใช้งาน (ภาษาอังกฤษ)
i-Thesis Training Video (English)
คู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย)
i-Thesis Training Video (Thai)
คู่มือการติดตั้งระบบ (ภาษาไทย)
เอกสารการเปลี่ยนแปลงจากระบบ e-Thesis เป็น i-Thesis
รูปแบบเอกสารสำหรับนำเข้าโปรแกรม Word
APA Citations & References
การตรวจสอบรูปแบบ i-Thesis
ขอเพิ่มวารสารในฐานข้อมูล i-Thesis

รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์

รูปแบบไฟล์เอกสาร (ภาษาอังกฤษ)
รูปแบบไฟล์เอกสาร (ภาษาไทย)
Skip to content