วารสาร ACS

Online database : ACS

Acquisition Type

  • MHESI Database

Resource Type

  • วารสารอิเล็กทรอนิกส์
  • ฐานข้อมูลออนไลน์

Period

01/01/2024 31/12/2024

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ The America Chemical Society ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีวารสารให้บริการจำนวนไม่น้อยกว่า 45 รายชื่อ ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 ถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย รายการทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ HTML และ PDF

หมายเหตุ :-

Go to database

คู่มือ

คู่มือการใช้งาน

Skip to content