Turnitin

Acquisition Type

  • Subscribed Database

Resource Type

  • Research Tool

Period

01/08/2023 31/07/2024

Turnitin เป็นบริการตรวจจับการลอกเลียนแบบทางอินเทอร์เน็ตที่สร้างโดย iParadigms และ LLC เป็นบริการตรวจสอบความคิดริเริ่มและป้องกันการลอกเลียนแบบที่ตรวจสอบการเขียน เพื่อหาข้อผิดพลาดในการอ้างอิงหรือการคัดลอกที่ไม่เหมาะสม ผลลัพธ์สามารถใช้เพื่อระบุความคล้ายคลึงกันกับแหล่งข้อมูลที่มีอยู่หรือสามารถใช้ในการประเมินผลงาน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยงการลอกเลียนแบบและปรับปรุงงานเขียนด้วยตนเอง

หมายเหตุ :-

Go to database

เว็บไซต์

คู่มือ

คู่มือการใช้งาน

Skip to content