ฐานข้อมูลออนไลน์

ทั้งหมด
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 12
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 28
ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ 5
วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 7
ข้อมูลบรรษัทและอุตสาหกรรม 2
ฐานข้อมูลออนไลน์ 56
Online database : Akarawisut
Akarawisut
Akarawisut is a plagiarism checking system co-developed by Chulalongkorn University and Inspica Co., Ltd. This system is used by all networked libraries under a memorundum with Chulalongkorn University to check for inappropraite copying of works againt a large database of Thai theses, dissertations, research reports and journal articles.

| |
Online database: EndNote
EndNote
EndNote is a reference management software that organizes bibliographies and references when writing essays, articles and other manuscripts. The software helps to manage and organize references, insert in-text citations and generate appropriate reference lists.

To use Manuscript Matcher: View Manual

| |
Online database : Google Scholar
Online database : IEEE IEL
IEEE/IET Electronic Library (IEL)
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก Electronics Engineers (IEEE) ประกอบด้วย วารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม เอกสารมาตรฐานของ IEEE มากกว่า 4,500,000 รายการ

คู่มือช่วยการตีพิมพ์: ดูคู่มือ

| |
wos-master-journal-list
Master Journal List
The Web of Science Master Journal List is an invaluable tool to help you to find the right journal for your needs across multiple indices hosted on the Web of Science platform. Spanning all disciplines and regions, Web of Science Core Collection is at the heart of the Web of Science platform. Curated with care by an expert team of in-house editors, Web of Science Core Collection includes only journals that demonstrate high levels of editorial rigor and best practice. As well as the Web of Science Core Collection, you can search across the following specialty collections: Biological Abstracts, BIOSIS Previews, Zoological Record, and Current Contents Connect, as well as the Chemical Information products.

| |
Merriam-Webster_logo
Merriam-Webster
Merriam-Webster has been America’s leading provider of language information. The provided resources include Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary and dictionaries for English-language learners.

| |
Online database : Scimago SJR
SJR (Scimago Journal & Country Rank)
The SCImago Journal & Country Rank is a publicly available portal that includes the journals and country scientific indicators developed from the information contained in the Scopus® database (Elsevier B.V.). These indicators can be used to assess and analyze scientific domains. Journals can be compared or analysed separately. Country rankings may also be compared or analysed separately. Journals can be grouped by subject area (27 major thematic areas), subject category (309 specific subject categories) or by country. Citation data is drawn from over 34,100 titles from more than 5,000 international publishers and country performance metrics from 239 countries worldwide. The SJCR allows you also to embed significative journal metrics into your web as a clickable image widget.

| |
Online database : TCI
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ ศูนย์ TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการตลอดจนข้อมูลการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย และคำนวณและรายงานค่า Journal Impact Factors ของวารสาร

ศูนย์ TCI ได้จัดแบ่งวารสารตามระดับคุณภาพออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป เป็นวารสารกลุ่มที่นักวิชาการควรเลือกลงตีพิมพ์ผลงานวิชาการเป็นอันดับแรก

กลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอยู่ในฐานข้อมูล TCI เป็นวารสารกลุ่มที่นักวิชาการควรเลือกลงตีพิมพ์ผลงานวิชาการเป็นอันดับรอง

กลุ่มที่ 3 : วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล TCI ในอนาคต

| |
turnitin-2021
Turnitin
Turnitin เป็นบริการตรวจจับการลอกเลียนแบบทางอินเทอร์เน็ตที่สร้างโดย iParadigms และ LLC เป็นบริการตรวจสอบความคิดริเริ่มและป้องกันการลอกเลียนแบบที่ตรวจสอบการเขียน เพื่อหาข้อผิดพลาดในการอ้างอิงหรือการคัดลอกที่ไม่เหมาะสม ผลลัพธ์สามารถใช้เพื่อระบุความคล้ายคลึงกันกับแหล่งข้อมูลที่มีอยู่หรือสามารถใช้ในการประเมินผลงาน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยงการลอกเลียนแบบและปรับปรุงงานเขียนด้วยตนเอง

| |
Skip to content