เขียนข้อเสนอวิจัย (Proposal) ทำได้ง่ายๆ

หนังสือ “เขียนข้อเสนอวิจัย (Proposal) ทำได้ง่าย ๆ” เล่มนี้ มีเนื้อหาเริ่มจากเรื่องการหาหัวข้อวิจัย การตั้งชื่องานวิจัย การออกแบบกรอบตัวแปรของงานวิจัย การเขียนข้อเสนอวิจัยใน 3 บทแรก สถิติที่ควรรู้ในงานวิจัย การเตรียมตัวก่อนนำเสนอข้อเสนอวิจัย และการนำเสนอข้อเสนอวิจัย ผู้เขียนได้ใช้การอธิบายอย่างง่าย ๆ ไม่เน้นภาษาทางการหรือภาษาวิชาการมากนัก และเน้นเฉพาะในประเด็นหลัก ๆ ซึ่งผู้ที่จะทำวิจัยจำเป็นต้องรู้เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้เขียนได้อธิบายขั้นตอนของการจัดทำข้อเสนอวิจัยในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การหาหัวข้อวิจัย จนไปถึงการแก้ไขหลังการนำเสนอหัวข้อวิจัย โดยหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป ที่สามารถจะนำไปใช้ในการทำวิจัยและการสอนวิชาวิจัยในทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์

Citation: 
กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์. (2563). เขียนข้อเสนอวิจัย (Proposal) ทำได้ง่ายๆ. พิมพ์ ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

NIDA Library Newsletter, Vol. 12 Iss. 5 (September-October 2022)

Skip to content