คู่มือการบริหารอัตรากำลังเชิงกลยุทธ์ = Manual of strategic manpower management

หนังสือคู่มือการบริหารอัตรากำลังเชิงกลยุทธ์เล่มนี้ เป็นคู่มือที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้มีความรู้ ความเข้าใจ เนื้อหาประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังเชิงกลยุทธ์ กระบวนการและวิธีการในการวางแผนอัตรากำลัง การวิเคราะห์งาน/อัตรากำลังด้วยวิธีวิเคราะห์ภาระงาน/อัตรากำลังด้วยวิธีวิเคราะห์อัตราส่วน แนวทางการบริหารอัตรากำลังเชิงกลยุทธ์ กระบวนการบริหารผู้มีความสามารถสูง และแนวทางการบริหารงานอาชีพ โดยเนื้อหาทั้งหมดนี้ สามารถนำไปฝึกฝนในการวางแผนและการบริหารอัตรากำลังให้สอดรับกับกลยุทธ์ขององค์กร ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน ต่อองค์กรและต่อสังคมโดยรวมในที่สุด

Citation:
กัลยาณี เสนาสุ. (2563).  (Manual of strategic manpower management). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย.

NIDA Library Newsletter, Vol. 11 Iss. 6 (Nov-Dec 2021)

Skip to content