เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานวิชาการประเภท รายงานการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) เพื่อเผยแพร่ในฐานข้อมูลคลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


ส่งผลงานได้ที่เว็บไซต์ https://repository.nida.ac.th หรือ สแกน Qr-Code
 

Skip to content