ภาพกิจกรรม: มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

ผศ.ดร.สุเทพ ทองงาม ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เนื่องในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์


<iframe src="https://library.nida.ac.th/custom_functions/embed_photo_gallery/?id=5604" width="100%" height="500"></iframe>

Skip to content