ภาพกิจกรรม: รายการ Visions of Asean ทางช่อง 3SD

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 รายการ Visions of Asean ทางช่อง 3SD ได้เข้ามาถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ ผศ.ดร.สุเทพ ทองงาม ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา


<iframe src="https://library.nida.ac.th/custom_functions/embed_photo_gallery/?id=5616" width="100%" height="500"></iframe>

Skip to content