ภาพกิจกรรมเยี่ยมชมห้องสมุด : โครงการ Summer Camp ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ Creative Tourism and Global Leadership for Sustainability ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2566

<iframe src="https://library.nida.ac.th/custom_functions/embed_photo_gallery/?id=20851" width="100%" height="500"></iframe>

Skip to content