การบริหารความเสี่ยง: แนวคิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและกรณีศึกษา

เนื้อหาครอบคลุมกระบวนการบริหารความเสี่ยงในองค์กรและการให้คำแนะนำแบบเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีที่องค์กรสามารถนำกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในทางปฏิบัติ ประกอบด้วย กรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร กระบวนการกำกับดูแลและการควบคุมภายใน ความเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงการกำกับดูและและการควบคุมภายใน เครื่องมือและเทคนิคของการบริหารความเสี่ยง วิธีการระบุความเสี่ยงและโอกาส การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองต่อความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ การตรวจสอบและการรายงาน ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง แนวโน้มของการบริหารความเสี่ยงในอนาคต และกรณีศึกษาการบริหารความเสี่ยงของบริษัทชั้นนำ

Citation:
จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล. (2564). การบริหารความเสี่ยง: แนวคิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและกรณีศึกษา. กรุงเทพฯ: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

NIDA Library Newsletter, Vol. 12 Iss. 2 (Mar-Apr 2022)

Skip to content