ProQuest : Dissertations and Theses Global

Online database : Proquest Dissertations and Theses Global

Acquisition Type

  • Subscribed Database

Resource Type

  • วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
  • ฐานข้อมูลออนไลน์

Period

01/06/2023 31/05/2024

ProQuest Dissertations & Theses Global เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากสถาบันทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และอฟริกา มากกว่า 1,700 แห่ง ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์มากกว่า 3 ล้านชื่อเรื่อง ซึ่งให้บริการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full-Text) มากกว่า 1.7 ล้านรายการ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน

หมายเหตุ :-

Go to database

คู่มือ

คู่มือการใช้งาน

Skip to content