แนะนำหนังสือใหม่ มุมหนังสืออาจารย์นิด้า ขอนำเสนอหนังสือของรศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์เรื่อง การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของพื้นที่คุ้มครอง: คู่มือสำหรับผู้บริหาร


หนังสือใหม่ มุมหนังสืออาจารย์นิด้า
ขอนำเสนอหนังสือของ รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์


เรื่อง การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของพื้นที่คุ้มครอง: คู่มือสำหรับผู้บริหาร


      (Economic Valuation of Protected Areas: Guidelines for Managers)


       หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอแนวคิดพื้นฐานของการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรธรรมชาติ และวิธีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของพื้นที่คุ้มครอง หรือพื้นที่อนุรักษ์ในประเทศไทย ทั้ง 7 ประเภท ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า/เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พื้นที่คุ้มครองสมุนไพร ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งมีหลากหลายวิธี แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสีย ตลอดจนข้อควรระวังบางประการที่ควรตระหนัก และมีกรณีศึกษาต่าง ๆ

Call number: S 944.5 .P78 อ44 2566


สแกน QR Code เพื่อเข้าลิ้งค์ Request หนังสือ หรือ link https://shorturl.asia/o9q03


สามารถดูสารบัญ (ผ่าน VPN) ได้ที่ http://library1.nida.ac.th/book_tha_content/2308Aug/215156co.pdf


หรืออ่านเนื้อหา 10 หน้าแรก ได้ที่ http://library1.nida.ac.th/book_tha_page/2308Aug/215156p01-10.pdf


สามารถหยิบตัวเล่มได้ที่ ชั้น 2 มุมหนังสืออาจารย์นิด้า หอสมุดสุขุม นวพันธ์ อาคารบุญชนะ อัตถากร


#NIDALibrary #หนังสืออาจารย์นิด้า หรือ ซื้อได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2


Skip to content