ภาพกิจกรรม: ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศคณะศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมหอสมุดสุขม นวพันธ์

<iframe src="https://library.nida.ac.th/custom_functions/embed_photo_gallery/?id=5618" width="100%" height="500"></iframe>

Skip to content