การจัดการนวัตกรรม = Innovation management

หนังสือเรื่อง “การจัดการนวัตกรรม” นำเสนอทฤษฎีทางด้านนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับมาแล้วทั่วโลก ผสมผสานกับแนวทางการนำองค์ความรู้ไปใช้ได้จริง ผ่านเครื่องมือ เทคนิค และกรณีศึกษาที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพคน วัฒนธรรม กระบวนการ และเทคโนโลยี สู่ความเป็น “องค์กรนวัตกรรม” อย่างเต็มตัว ที่สามารถพัฒนา “นวัตกรรม” ได้หลากหลายรูปแบบ ให้เข้ากับยุคสมัยและบริบทของแต่ละองค์กรและอุตสาหกรรม ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันขององค์การไทยให้เป็นผู้นำในเวทีโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ

Citation:
สุชาติ ไตรภพสกุล และชาคริต พิชญางกูร. (2563). การจัดการนวัตกรรม =  Innovation management. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

NIDA Library Newsletter, Vol. 11 Iss. 1 (Jan-Feb 2021)

Skip to content