การรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ

ท่านสามารถบริจาคทรัพยากรสารสนเทศให้กับสำนักบรรณสารการพัฒนา หรือบริจาคหนังสือทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่และให้บริการผ่านเว็บไซต์ของสำนักบรรณสารการพัฒนา ได้โดยกรอก แบบฟอร์มการบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข้อตกลงระหว่างผู้บริจาค / ผู้ขอรับบริจาค

ทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับบริจาคเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักบรรณสารการพัฒนา ในกรณีที่ทรัพยากรสนเทศที่ได้รับบริจาคไม่ตรงตามนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบัน หรือไม่สามารถนำทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับบริจาคออกให้บริการได้ สำนักบรรณสารการพัฒนาขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา โดยสามารถดำเนินการต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสมและไม่ต้องแจ้งให้ผู้บริจาคทราบล่วงหน้า

เกณฑ์การรับหนังสือบริจาค

ลักษณะเนื้อหา

 • สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน
 • เนื้อหาควรมีความถูกต้อง มีความทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
 • เนื้อหาที่เป็นข้อมูลสถิติตัวเลข หรือข้อมูลบุคคล ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี
 • หนังสือภาษาไทย ปีพิมพ์ย้อนหลังไม่เกิน 7 ปี ยกเว้นหนังสือทางด้านคอมพิวเตอร์ ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
 • หนังสือภาษาอังกฤษ ปีพิมพ์ย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี ยกเว้นหนังสือทางด้านคอมพิวเตอร์ ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี

ลักษณะทางกายภาพของหนังสือ

 • หนังสือต้องสะอาด ไม่มีรอยขีดเขียน
 • กระดาษไม่เหลืองกรอบ เปียกชื้น ขึ้นรา
 • หนังสือต้องไม่มีรอยฉีกขาด
 • หนังสือต้องมีจำนวนหน้าครบทุกหน้า
 • หนังสือไม่เป็นฉบับถ่ายเอกสาร

กรณีหนังสือฉบับซ้ำ พิจารณาจาก

 • หนังสือที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน และมีจำนวนเล่มบนชั้นหนังสือน้อย แต่มีสถิติการใช้บริการสูง
 • ประเภทหนังสืออ้างอิง เช่น พจนานุกรม สารานุกรม เป็นต้น
 • หนังสือที่ได้รับรางวัลหรือยอดนิยม

วิธีการและช่องทางการบริจาค

กรณีบริจาคด้วยตนเอง

แจ้งความจำนงบริจาคทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรสารสนเทศ หรือ ส่วนธุรการ การเงิน และพัสดุ ชั้น 6 หรือ เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน ชั้น 2 ส่วนบริการสารสนเทศและนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ อาคารบุญชนะ อัตถากร สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในเวลาทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

กรณีบริจาคทางไปรษณีย์

ส่งหนังสือที่ต้องการบริจาคมายังสำนักบรรณสารการพัฒนา ตามที่อยู่ด้านล่าง พร้อมทั้งระบุคำว่า “บริจาคหนังสือ” 

สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ค่าใช้จ่าย : ผู้บริจาคเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง

หมายเหตุ : หากต้องการหนังสือตอบรับ/ตอบขอบคุณ โปรดแจ้งข้อมูลผู้บริจาค และช่องทางการจัดส่งหนังสือตอบรับ/ตอบขอบคุณ โดยกรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มการบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

 • ส่วนบริหารทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 02-7273763
 • ส่วนธุรการ การเงิน และพัสดุ โทร. 02-7273809
 • เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน โทร. 02-7243741
Skip to content