Journal Lists in Research Databases​

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสอบรายชื่อวารสารในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

(ตามประกาศ ก.พ.อ. 2562 เฉพาะที่ตีพิมพ์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562)

Skip to content