ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด

 1. ผู้ใช้ห้องสมุดต้องแต่งกายสุภาพ
 2. ผู้ใช้ห้องสมุดต้องแสดงบัตรอนุญาตให้ใช้ห้องสมุด หรือบัตรสมาชิก หรือหลักฐานแสดงตัวอื่นๆ ต่อเจ้าหน้าที่เมื่อถูกร้องขอ
 3. ห้องสมุดไม่รับฝากสิ่งของมีค่า และไม่รับผิดชอบต่อสิ่งของมีค่าที่สูญหายหรือเสียหาย
 4. อนุญาตให้รับประทาน ขนมและเครื่องดื่ม ในบริเวณที่จัดไว้ให้โดยเฉพาะเท่านั้น
 5. ห้ามทำสกปรกภายในบริเวณห้องสมุด
 6. ผู้ใช้ห้องสมุดต้องสำรวมกิริยาวาจา ไม่ส่งเสียงดัง และปฏิบัติตนมิให้เป็นการรบกวนผู้อื่น
 7. อนุญาตให้ใช้เครื่องมือสื่อสารในบริเวณที่จัดไว้ให้โดยเฉพาะเท่านั้น
 8. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณห้องสมุด
 9. ผู้ใช้ห้องสมุดไม่มีสิทธิใช้โทรศัพท์ของห้องสมุด
 10. ห้ามนำอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภทมาใช้ไฟฟ้าของห้องสมุด ยกเว้นคอมพิวเตอร์พกพาเท่านั้น
 11. การทำให้ทรัพยากรสารสนเทศชำรุดหรือเสียหาย ถือว่าเป็นการทำลายทรัพย์สินของสถาบัน ผู้กระทำจักต้องได้รับการพิจารณาโทษตามข้อ 13 แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2554 และอาจจะต้องรับผิดทางอาญาด้วย
 12. ผู้ใช้ห้องสมุดต้องไม่นำทรัพยากรสารสนเทศออกนอกห้องสมุด โดยมิได้ยืมตามระเบียบ ผู้ที่จงใจฝ่าฝืนจักต้องได้รับการพิจารณาโทษตามข้อ 13 แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2554 และอาจจะต้องรับผิดทางอาญาด้วย
 13. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีสิทธิขอตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศก่อนที่ผู้ใช้จะออกจากห้องสมุด
Skip to content