NIDA i-Thesis คู่มือการทำวิทยานิพนธ์

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำวิทยานิพนธ์

NIDA  i-Thesis

nidaLib-area-reading-areas

NIDA  i-Thesis คือ ระบบกำหนดกรอบการเขียนและการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บริหารจัดการโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถเริ่มต้นเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมจัดส่งไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่คณะผู้ดูแลหลักสูตรผ่านระบบได้โดยสะดวก

Template วิทยานิพนธ์

การจัดทำ Template ในการพิมพ์วิทยานิพนธ์นี้ เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อใช้ร่วมกับ “คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แก้ไขเพิ่มเติมโดย สำนักบรรณสารการพัฒนา” ซึ่งจัดทำโดย คณะกรรมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์สำนักบรรณสารการพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบัน สามารถใช้เป็นต้นแบบในการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ และประหยัดเวลาสำหรับนักศึกษา และผู้ตรวจรูปแบบการพิมพ์นักศึกษาควรทำความเข้าใจกับขั้นตอนการพิมพ์วิทยานิพนธ์จาก “คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แก้ไขเพิ่มเติมโดย สำนักบรรณสารการพัฒนา” เสียก่อน เพราะ Template เป็นเพียงต้นแบบในการพิมพ์เท่านั้น

Skip to content