Work from home 101 : ประชุมและทำงานที่บ้านอย่างไรให้เสร็จใน 30 นาที แต่ผลลัพธ์เพิ่มขึ้นถึง 8 เท่า

หนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนการประชุมยุคเก่า ก้าวสู่ยุคใหม่กับการประชุมออนไลน์อย่างไรให้สำเร็จได้ใน 30 นาที เพื่อผลลัพธ์เพิ่มขึ้น 8 เท่า โดยเนื้อหาครอบคลุมการจัดประชุมออนไลน์ด้วยการเสริมทักษะ Soft Skill ที่เป็นการเสนองาน การวางแผนให้ได้ประสิทธิภาพในเวลารวดเร็ว วิธีจัดการและรับมือกับผู้ฟังทั้ง 4 แบบที่เรามักเจอในที่ประชุมออนไลน์ ได้แก่ 4 กฎโน้มน้าวทีมให้ดีขึ้น, การแก้ปัญหาประชุม Virtual, แผนภาพ One Page Summary, วิธีเข้าถึงผู้ฟัง 4 ประเภท และการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมออนไลน์ ด้วยการเสริมทักษะ Hard Skill ที่สอนเทคนิคการใช้โปรแกรมประชุมต่าง ๆ ให้เป็นมือโปร ได้แก่ Google Meet, Zoom, Microsoft Meeting

Citation:
สุธาพร ล้ำเลิศกุล. (2565). Work from home 101 : ประชุมและทำงานที่บ้านอย่างไรให้เสร็จใน 30 นาที แต่ผลลัพธ์เพิ่มขึ้นถึง 8 เท่า. กรุงเทพฯ: วาบอซาบิ เอ็ดดูเคชั่น.

NIDA Library Newsletter, Vol. 12 Iss. 4 (July-August 2022)

Skip to content