ถอดบทเรียนมหันตภัย “โควิด-19” ในมิติทางสังคม

หนังสือ “ถอดบทเรียนมหันตภัย “โควิด-19” ในมิติทางสังคม” เนื้อหาเป็นการรวบรวมการถอดบทเรียนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย การสร้างมาตรฐานตนเอง หลัง COVID-19 — ผลกระทบโควิด-19 กับสถานการณ์การท่องเที่ยวไทย — การใช้กฎหมายพิเศษในสถานการณ์ COVID-19 กับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน — ความท้าทายทางการเมืองในการจัดการ สถานการณ์ COVID-19 — 10 โรคระบาดเปลี่ยนสังคมไทยในรอบ 100 ปี ถอดบทเรียนการสร้างความปรกติใหม่ (new normal) หลังวิกฤตโรคระบาด — เมืองและสิ่งแวดล้อม: โอกาสในวิกฤติโควิด-19 — เมื่อธุรกิจต้องเผชิญวิกฤตโควิด-19 — ภูมิศาสตร์การแพทย์: วิธีการติดตามและการวิเคราะห์การกระจายของโรคเชิงพื้นที่ — การรับมือกับโรคระบาดโควิด-19 (COVID-19) ด้วยการจัดการพื้นที่: วิธีการจัดการและข้อเสนอแนะของการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทย

Citation:
ภูมิ มูลศิลป์. (2563). ถอดบทเรียนมหันตภัย “โควิด-19” ในมิติทางสังคม. กรุงเทพฯ: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

NIDA Library Newsletter, Vol. 12 Iss. 1 (Jan-Feb 2022)

Skip to content