กล้าที่จะ PAR: Participatory Action Research การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม

หนังสือเรื่อง “กล้าที่จะ PAR : Participatory Action Research การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม” นำเสนอการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม หรือ Participatory Action Research (PAR) เป็นหนังสือที่นักวิจัยควรอ่าน ไม่ใช่แต่เฉพาะการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเท่านั้น ยังเป็นหนังสือที่ปูพื้นฐานกับทำวิจัยตั้งแต่ต้นด้วย นี่คือหนังสือที่ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องงานวิจัยที่ผู้อ่านสามารถนำไปต่อยอดงานวิจัยที่ตนเองปฏิบัติได้จริง

ประสบการณ์การดำเนินโครงการวิจัยประเภทอื่นๆ มาก่อน จะทำให้เข้าใจถึงการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมได้ดี ด้วยเหตุผลที่ว่า “การเป็นนักกีฬาโดยไม่มีผู้ฝึกสอน ไม่มีพี่เลี้ยง ไม่มีสตาฟโค้ช ไม่สังกัดสโมสร ไม่มีผู้จัดการทีม ขาดผู้สนับสนุน ขาดการฝึกสอน ไม่ได้รับโอกาสให้ลงสนามแข่ง จะประสบความสำเร็จค่อนข้างยาก” และนี่ไม่ใช่ตำราวิชาการที่ให้แต่แนวคิดหรือทฤษฎีเพียงอย่างเดียว แต่ถือเป็นหนังสือประเภท How to นั่นคือผสมความเป็นหนังสือวิชาการและการปฏิบัติจริงเข้าด้วยกันอย่างลงตัว

Citation:
วศิน ปลื้มเจริญ. (2562). กล้าที่จะ PAR: Participatory Action Research การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม. กรุงเทพฯ: วีเจ พริ้นท์ติ้ง.

NIDA Library Newsletter, Vol. 11 Iss. 2 (Mar-Apr 2021)

Skip to content