ภาพกิจกรรม: การเคหะแห่งชาติเข้าศึกษาดูงานหอสมุดสุขุม นวพันธ์

<iframe src="https://library.nida.ac.th/custom_functions/embed_photo_gallery/?id=5624" width="100%" height="500"></iframe>

Skip to content