ภาพกิจกรรม: อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตภาพยนตร์สั้น”

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตภาพยนตร์สั้น” เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการส่งเสริมการอ่านและบริการชุมชน จัดโดย สำนักบรรณสารการพัฒนา เพื่อให้น้องๆได้มีความรู้เบื้อ…งต้นในการผลิตภาพยนตร์สั้น ก่อนจะประกวดจริง ซึ่งมีผู้เข้ารอบได้ร่วม Workshop ทั้งหมด 8 ทีม จาก 3 โรงเรียน จัดขึ้นในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักบรรณสาร ชั้น 6 อาคารบุญชนะ อัตถากร


<iframe src="https://library.nida.ac.th/custom_functions/embed_photo_gallery/?id=5609" width="100%" height="500"></iframe>

Skip to content