ภาพกิจกรรม: สำนักบรรณสารการพัฒนาจัดกิจกรรม ประกวดภาพระบายสีหัวข้อ “50 ปีนิด้า

สำนักบรรณสารการพัฒนาจัดกิจกรรม ประกวดภาพระบายสีหัวข้อ “50 ปีนิด้า” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการรถตู้ห้องสมุดเคลื่อนที่ จะตัดให้กับเด็กระดับประถมศึกษาในโรงเรียนที่ไปจัดกิจกรรมรถตู้ห้องสมุดเคลื่อนที่


<iframe src="https://library.nida.ac.th/custom_functions/embed_photo_gallery/?id=5617" width="100%" height="500"></iframe>

Skip to content