ภาพกิจกรรม: วันจันทร์ที่ 5 – วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 บุคลากรสำนักบรรณสารการพัฒนาเข้าอบรมหัวข้อ ความเข้าใจในมาตรฐาน ISO 9001:2015 สู่การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อความยั่งยืนขององค์กร โดย ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ » iso

<iframe src="https://library.nida.ac.th/custom_functions/embed_photo_gallery/?id=5619" width="100%" height="500"></iframe>

Skip to content