ภาพกิจกรรม: KM Sharing 2018 บุคลากรสำนักบรรณสารการพัฒนา ฟังบรรยายเรื่อง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงกับ ISO 9001 : 2015 ณ สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561

<iframe src="https://library.nida.ac.th/custom_functions/embed_photo_gallery/?id=5620" width="100%" height="500"></iframe>

Skip to content