ภาพกิจกรรม: ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ และ ศ.ดร.นิตยา วงศ์ธาดา

สำนักบรรณสารการพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ และ ศ.ดร.นิตยา วงศ์ธาดา เนื่องในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์


<iframe src="https://library.nida.ac.th/custom_functions/embed_photo_gallery/?id=5308" width="100%" height="500"></iframe>

Skip to content