ภาพกิจกรรม: นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเยี่ยมชมห้องสมุด


เมื่อวันที่ 18 พ.ย.57 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เยีย่มชมหอสมุดสุขุม นวพันธ์ และพิพิธภัณฑ์นิด้า

 

<iframe src="https://library.nida.ac.th/custom_functions/embed_photo_gallery/?id=5329" width="100%" height="500"></iframe>

Skip to content