ภาพกิจกรรม : สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ง่าย ๆ ด้วย Canvas 24 ตุลาคม 2023

<iframe src="https://library.nida.ac.th/custom_functions/embed_photo_gallery/?id=21824" width="100%" height="500"></iframe>

Skip to content