ภาพกิจกรรมเยี่ยมชมห้องสมุด:นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก

<iframe src="https://library.nida.ac.th/custom_functions/embed_photo_gallery/?id=20750" width="100%" height="500"></iframe>

Skip to content