ภาพกิจกรรมเยี่ยมชมห้องสมุด : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้นำคณะผู้บริหารและบุคลากรจากกระทวงการคลังเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการแนะนำการให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในหอสมุดสุขุม นวพันธ์ วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566

<iframe src="https://library.nida.ac.th/custom_functions/embed_photo_gallery/?id=21776" width="100%" height="500"></iframe>

Skip to content