ภาพกิจกรรมเยี่ยมชมห้องสมุด : ศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ University of Universitas Ngurah Rai ประเทศอินโดนีเซีย

<iframe src="https://library.nida.ac.th/custom_functions/embed_photo_gallery/?id=21165" width="100%" height="500"></iframe>

Skip to content