งานเสวนาเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง..ปราชญ์พระราชาเพื่อสมดุลชีวิต (Work-life Balance) และการพัฒนาที่ยั่งยืน

<iframe src="https://library.nida.ac.th/custom_functions/embed_photo_gallery/?id=20517" width="100%" height="500"></iframe>

Skip to content