กลุ่มงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

               สำนักบรรณสารการพัฒนา ชั้น 2 โทร. 0-2727-3000 ต่อ 3760, 3761, 3762

โทรสาร 0-2375-9026

 

 พิพิธภัณฑ์

               อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 2 โทร. 0-2727-3696