Eikon and Datastream

Acquisition Type

  • Subscribed Database

Resource Type

  • ข้อมูลบรรษัทและอุตสาหกรรม
  • ฐานข้อมูลออนไลน์

Period

01/10/2023 30/09/2024

Eikon & Datastream ฐานข้อมูลด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ตลาดหุ้นทั่วโลก อัตราแลกเปลี่ยน การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน

หมายเหตุ : การให้บริการฐานข้อมูล Datastream ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป ให้บริการ 2 บัญชีผู้ใช้งาน ดังนี้ - Onsite 1 บัญชีผู้ใช้งาน ให้บริการที่ห้องสมุด บริเวณ Internet Zone ชั้น 2 (ติดต่อบรรณารักษ์เพื่อขอใช้งาน) - Online 1 บัญชีผู้ใช้งาน จองเพื่อขอใช้บริการออนไลน์ (จองใช้งาน 1 ครั้ง ใช้ฐานข้อมูลสูงสุด 4 วัน)

Go to database

คู่มือ

Skip to content