พื้นที่จัดแสดงข้อมูลดิจิทัลผ่านจอภาพขนาดใหญ่

Digital Information Display ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารบุญชนะ อัตถากร จอภาพขนาดใหญ่นี้แสดงข้อมูล ข่าวสาร และข่าวประกาศที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดและสำนักบรรณสาร

จุดที่ให้บริการ

    ภาพถ่าย

    Skip to content