นับตั้งแต่จัดตั้งหอจดหมายเหตุในปีพุทธศักราช 2551  กลุ่มงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ได้จัดกิจกรรมบรรยายเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสารบรรณทุกหน่วยงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เห็นความสำคัญของเอกสารประวัติศาสตร์  การเก็บรักษาและส่งมอบให้หอจดหมายเหตุเพื่อจัดเก็บถาวร  กลุ่มงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ร่วมกับกลุ่มงานสารบรรณ กองกลาง จัดบรรยายเรื่อง “การส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์” วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553  เวลา 08.30-12.00  น. ณ ห้อง 803 ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 2 คน คือ นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ นักจดหมายเหตุระดับชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและบริหารเอกสาร และนายศรายุทธ ธรรมโชติ นักจดหมายเหตุ ระดับปฏิบัติการสำนักหอจดหมายเหตุ กรมศิลปากร

ปีต่อมาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสาร

ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้อง 801-804  อาคารสยามบรมราชกุมารี  วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะอนุกรรมการจัดระบบ ประเมินคุณค่าและกำหนดอายุเอกสาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 102 คนได้พิจารณาแฟ้มเอกสารในร่างตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารว่าครบถ้วนหรือไม่ และการกำหนดอายุการจัดเก็บสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

               ปีพุทธศักราช 2555 กลุ่มงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ร่วมกับกลุ่มงานสารบรรณ กองกลาง จัดบรรยายทางวิชาการเรื่อง “การบริหารงานเอกสารสมัยใหม่” วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากส่วนจดหมายเหตุและบริหารงานเอกสาร ธนาคารแห่งประเทศไทย คือ คุณราม ป้อมทองหลังการบรรยายได้จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการจัดระบบ ประเมินคุณค่า และกำหนดอายุการเก็บเอกสาร สพบ. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานเอกสาร

นิทรรศการ

               งานจดหมายเหตุได้ร่วมจัดนิทรรศการในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

1)     ประชุมวิชาการ 100 ปี ศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร วันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

2)     เสวนาวิชาการ 120 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ :ปราชญ์แห่งสหศาสตร์การพัฒนา วันที่ 29 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

3)     ประชุมวิชาการ 100 ปี ศาสตราจารย์ ดร. มาลัย หุวะนันทน์ เรื่อง “บริบทของการเมืองและการบริหารหลังมหาอุทกภัย” วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี