บุคลากรพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ

 

 

นายพุทธศาสน์   ยศกลาง

นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ : 027273760

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวขวัญฤทัย   แก้วจำปา

ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ : 027273795

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางวรรณนา   จิ๊สมัน

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

เบอร์โทรติดต่อ : 027273762

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.