วัตถุประสงค์

1.      เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในด้านการศึกษา

2.      เพื่อให้สังคมเห็นถึงความมีบทบาทสำคัญของสถาบันกับการพัฒนาประเทศตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

3.      เพื่อเป็นพื้นที่จัดแสดงเอกสาร หลักฐานที่สะท้อนเกียรติภูมิของสถาบันในการมีส่วนร่วม     พัฒนาประเทศ