วัตถุประสงค์

            1.  เพื่อรวบรวมจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้เป็นระบบ สะดวกต่อการศึกษา ค้นคว้าความเป็นมา และพัฒนาการของสถาบัน

            2. เพื่ออนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้เป็นหลักฐานเชิงประวัติศาสตร์ที่ถาวร

            3. เพื่อให้บุคลากรของสถาบัน และผู้สนใจได้เข้าใจและตระหนักถึงบทบาทของสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์อย่างถูกต้อง

            4. เพื่อเผยแพร่สารสนเทศจดหมายเหตุของสถาบันแก่หน่วยงานและบุคคลทั้งภายในและภายนอก

สถาบัน