พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA MUSEUM

                     

ความเป็นมา

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2509  เพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารและด้านเศรษฐกิจเพื่อช่วยพัฒนาประเทศ นับจากเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน สถาบันยังดำรงความเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านการบริหารการพัฒนา  ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันได้ปฏิบัติงานในระดับบริหารกระจายตามหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ได้สร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไทย

 

ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีเห็นควรให้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้น เพื่อให้บุคลากรของสถาบันและอนุชนรุ่นหลัง ได้ภาคภูมิใจในสถาบันที่เป็นแหล่งความรู้และเป็นแหล่งเชื่อมโยงสถาบันกับสังคม และเป็นการสะท้อนเกียรติภูมิและพัฒนาการของสถาบันที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มก่อสร้างในเดือนกันยายน 2555 แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2556 มีพื้นที่จัดแสดงทั้งสิ้น 216 ตร.ม.