นักศึกษาต่างชาติจากโครงการ Summer Camp ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ "Sustainable Tourism" จำนวน100 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นิด้า เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2557

 นักศึกษาจากประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนเข้าเยี่ยมชมภายในพิพิธภัณฑ์